Pondělí 01 červenec 2019 - Neděle 25 srpen 2019

VYHRAJTE KOUPÁNÍ PRO CELOU RODINU

Nakupte od 1. 7. do 25. 8. v obchodním centru VIVO! Hostivař minimálně za 500 Kč a vyhrajte rodinné vstupné na Hostivařskou přehradu.

Vyplněný soutěžní kupon, který získáte při každém nákupu, vhoďte do losovacího boxu v -1. patře vedle informací. Každé pondělí vylosujeme 10 výherců, kteří si užijí báječné koupání. Nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert.

Kompletní pravidla soutěže:

Úplná pravidla a podmínky akce „Vyhrajte koupání pro celou rodinu“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá ode dne 01/7/2019 do dne 25/8/2019 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO! HOSTIVAŘ“) nebo do vyprodání zásob.

Pravidla akce:
• Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech VIVO! HOSTIVAŘ a po dobu trvání akce mají možnost vyhrát rodinné vstupné na Hostivařskou přehradu zdarma za jejich nákup. Každá účtenka může být použita pouze jednou.

• Zákazník může vyplnit více soutěžních kuponů pro jedno losování, pokud ke každému soutěžnímu kuponu náleží jedna účtenka (např. 5 účtenek = 5 soutěžních kuponů)

• Zákazník za nákup nad 500,-Kč ve VIVO! Hostivař mimo hypermarket Albert může vyplnit soutěžní kupon, který vhodí do losovacího boxu. Každé pondělí  bude vylosováno 10 výherců. Po vylosování výherců bude soutěžní box vyprázdněn.

• Losovací box je umístěn v -1. patře vedle Informací.


• Vstupenky nejsou směnitelné za peníze a pro převzetí výhry je účastník povinen vyplnit soutěžní kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil. Pro vyzvednutí výhry je zákazník povinen se prokázat účtenkou, na které bude číslo vyplněné na soutěžním kuponu.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce a účtenky nelze sčítat.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

• V soutěži je možné uplatnit pouze účtenky datované v termínu 1. 7. – 25. 8. 2019.

• Podmínkou k získání rodinné vstupenky na Hostivařskou přehradu je vyplnění kuponu platnými údaji, kdy zákazník dává souhlas k využití jeho osobních údajů k marketingovým účelům obchodního centra VIVO! Hostivař a pořízení fotografií pro Facebook VIVO! Hostivař.


Na získání vstupenek není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.